Izbirni predmeti

izbirni-predmeti

Šola učencem od 7. do 9. razreda ponuja obvezne izbirne predmete, od 4. do 9. razreda tudi neobvezne izbirne predmete.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmet(e), ki ga (jih) učenec izbere, ga (jih) mora obiskovati celo šolsko leto. Izbira v mesecu juniju je dokončna.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ.

https://www.ossklm.si/izbirni-predmeti/

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. O nameravani oprostitvi se šolo seznani vsako leto ob postopku izbire.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi je potrebno navesti predlog o tem, ali bo učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na šolsko psihologinjo.

Obrazec pisne vloge

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence od 4. do 6. razreda izvaja pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki so navedeni v preglednici na podstrani Neobvezni izbirni predmeti.

Šola za učence od 7. do 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati celo šolsko leto. Izbira v mesecu juniju je dokončna.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ.

(Skupno 2.174 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost